Uutiset

6.8.2020Aluetiedote 5 2020Lue lisää »21.4.2020Aluetiedote 4 2020Lue lisää »10.2.2020Aluetiedote 3/2020Lue lisää »

Yhteystiedot

OAJ:n Satakunnan alueyhdistys
Isolinnankatu 24, 5. krs
28100 PORI
yhdistys@oajsatakunta.fi

pj. Mea Nordberg
pj@oajsatakunta.fi
044 3200555

alueasiamies Virpi Ojala
alueasiamies@oajsatakunta.fi
044 762 4145

OAJ:N SATAKUNNAN ALUEYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

 

1 §
 
Yhdistyksen nimi on OAJ:n Satakunnan alueyhdistys ry, josta käytetään nimitystä OAJ Satakunta.
 
Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki ja sen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta.
 
Yhdistys toimii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n paikallisyhdistysten sekä opettajaryhmä­kohtaisten ja oppilaitoskohtaisten yhdistysten muodostamana alueyhdistyksenä. OAJ  ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö.
 
Yhdistys kuuluu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö.
 
 
 
2 §
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia
 
 1. jäsenistön edunvalvojana
 2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistön ammatillisten ja yhteis­kunnallisten vaikutus­mahdol­lisuuksien kehittämiseksi,
 3. opetusalan ja jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi,
 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa,
 5. opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseksi
   
3 §
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 1. hoitaa jäsenistönsä etuja alueell­isessa vaikuttamistoiminnassa
 2. tukee järjestön neuvottelu- ja vaikut­tamistoimintaa,
 3. tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja,
 4. ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä paikallista toimintaa,
 5. hoitaa OAJ:n paikallisyhdistyksen tehtäviä niiden jäsentensä osalta, joilla ei ole omaa OAJ:n paikallisyhdistystä,
 6. järjestää kokouksia, koulutuksia ja esitelmä- ja luentotilaisuuksia,
 7. voi järjestää juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikunta­tapahtumia,
 8. huolehtii viestinnästä jäsenyhdis­tyksilleen, sidosryhmille ja tiedotus­välineille ja voi harjoittaa julkaisu­toimintaa,
 9. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia.
 
Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.
 
 
JÄSENET
 
4 §
 
Yhdistyksen jäsenenä voivat olla yhdistyksen toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt järjestön paikallisyhdistykset sekä opettajaryhmä­kohtaiset ja oppilaitoskohtaiset yhdistykset, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä jäsenyhdistys.
 
 
5 §
 
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.
 
Hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitet­tava hakijalle. Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokouk­selle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuoro­kauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.
 
Yhdistys pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
 
 
6 §
 
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota yhdistyk­sestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta yhdis­tykselle yhdistyslaissa edellytetyllä tavalla.
 
Eroavan jäsenyhdistyksen oikeudet ja velvolli­suudet lakkaavat kolmen (3) kuukauden kuluttua ilmoitusta seuraavan kalenteri­kuu­kauden alusta lukien.
 
 
7 §
 
Jäsenyhdistysten tulee toimia yhdistyksen ja järjestön sääntöjen ja tarkoituksen mukai­sesti, noudattaa niiden päätöksiä sekä pyrkiä toimin­nassaan edistämään yhdistyksen ja järjestön tarkoitusperiä.
 
 
8 §
 
Jäsenyhdistyksen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.
 
Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamis­päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.
 
Eronneella tai erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.
 
 
9 §
 
Jäsenyhdistykset ovat jäsenmaksuvelvollisia yhdistyksen kokouksen vuosittain tekemän varsinaista jäsenmaksua koskevan päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen jäsenmaksun suorit­tavat kalenterikuukausittain jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäsenet.
 
Jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen varsi­naisen kokouksen päätöksen mukaisesti prosentuaali­sena osuutena jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäsenten ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista.
 
Järjestö perii ja kantaa jäsenmaksut keski­tetysti jäsenyhdistysten tai niiden alayhdis­tysten henkilöjäsenten ansiotuloista heidän järjestölle antamiensa jäsenmaksuvaltakirjojen perus­teella.
 
Jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten jäsenet, joilla ei ole ansiotuloja, maksavat itse järjestön päättämän euromääräisen jäsenmaksun.
 
 
HALLINTO
 
10 §
 
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
 
 
 
11 §
 
Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyt­tävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 20 (kahtakymmentä) henkilöjäsentä kohden. Äänivaltaisiin kokousedustajiin oikeut­tavien henkilö­jäsenten määrä lasketaan kalenterivuoden ensimmäisen päivän jäsen­määrätietojen perusteella.
 
Henkilöjäsenenä pidetään jäsenyhdistykseen kuuluvien luonnollisten henkilöiden luku­määrää, tai jäsenyhdistykseen kuuluvien ala­yhdistysten luonnollisten henkilöiden luku­määrää.
 
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua halli­tuksen niin päättäessä myös tieto­liikenne­yhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
 
 
12 §
 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis-huhti­kuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.
 
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.
 
 
13 §
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
 
I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n
 
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 
II  V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t
5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
6.  Käsitellään yhdistyksen tilit edel­liseltä kalenterivuodelta ja toimin­nantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpää­töksen vahvistamisesta ja vastuu­vapauden myöntä­misestä.
7. Käsitellään muut kokouksen esitys­listassa mainitut asiat.
  
 
Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
 
I   K o k o u k s e n   j ä r j e s t ä y t y m i n e n
 
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjär­jestys.
 
II  V a r s i n a i s e t   k o k o u s a s i a t
 
5. Hyväksytään yhdistyksen toiminta­suunnitelma seuraavaksi kalenteri­vuodeksi.
6. Määrätään hallituksen puheen­joh­tajan ja muiden jäsenten kokous­palkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalen­terivuodeksi.
7. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilö­jäse­niltä kannet­tavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenteri­vuodeksi.
8. Hyväksytään yhdistyksen talous­arvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
9. Valitaan joka toinen vuosi halli­tuksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenteri­vuodeksi.
10. Valitaan joka toinen vuosi halli­tuksen jäsenet ja kullekin henki­lö­kohtainen varajäsen kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
12. Käsitellään muut kokouksen esitys­listassa mainitut asiat.
 
 
14 §
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.
 
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse. Kutsu ylimääräi­seen yhdistyksen kokoukseen toimi­tetaan samalla tavalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
 
Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kevätkokoukseen tammikuun ja syyskokoukseen elokuun loppuun mennessä.
  
Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka
vähin­tään puolet jäsenyhdistyksistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii,
hal­lituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.
 
 
 
 
15 §
 
Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 15–18 jäsen­tä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
 
Hallitus valitsee keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa.
 
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimi­kausi on kaksi (2) kalenteri­vuotta. 
 
 
16 §
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.
 
Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjoh­tajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
 
Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta ja otettava huomioon jäsenistön asian­tuntemus opetustoimen eri alueilta.
 
 
17 §
 
Hallituksen tehtävänä on
 
 1. johtaa yhdistyksen toimintaa,
 2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta,
 3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdis­tyksen kokoukset,
 4. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön päätökset,
 5. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet,
 6. huolehtia yhdistyksen kertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta,
 7. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
 8. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa sopia heidän palkkansa ja palkkionsa,
 9. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat,
 10. antaa järjestölle sen pyytämät tiedot,
 11. suorittaa muut yhdistyksen ja järjestön edellyttämät tehtävät.
 
 
NIMEN KIRJOITTAMINEN
 
18 §
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtajista joku heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun henkilön kanssa.
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
 
19 §
 
Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat, joilla kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. Yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä.
 
Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänes­tyksessä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty. Äänten men­nessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mieli­pide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
 
 
20 §
 
Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita vain jäsenmaksunsa maksanut jäsenyhdis­tyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsen.
 
Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen jäsenyydestä.
 
Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy pää­toimiseksi katsottavaan tehtävään järjestön jäsenyys­ehtojen ulkopuolelle, hän ei voi tällöin hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää.
 
 
21 §
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta.
 
Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.
            
 
22 §
 
Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön sääntöjä ja ohjeita.
 
 
23  §  
 
 
Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voidaan käyttää myös muita kieliä.
 
 
 
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 
24 §
 
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.
 
 
25 §
 
Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä määrätty.
 
 
26 §
 
Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö,
yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.
 
 
27 §
 
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen.
 
 
28 §
                                          
Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:lle käytettäväksi opetusalan ammattijärjestö­toiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen
2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.